Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Ahoj Store

 

Regulamin Ahoj Store określa ogólne warunki korzystania ze sklepu, a szczególnie zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży, zawiera najistotniejsze dane na temat Sprzedawcy, sklepu internetowego oraz prawa Konsumenta.

 

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia wstępne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 4 Wymogi techniczne
§ 5 Złożenie zamówienia
§ 6 Płatności
§ 7 Dostawa
§ 8 Odstąpienie od umowy i wyjątki

§ 9 Reklamacje, odpowiedzialność sprzedawcy za towar
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym


Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ahoj Store, dostępny pod adresem internetowym www.ahojstore.pl prowadzony jest przez Piotra Koguta prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Piotr Kogut, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572629920.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i sposób zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja są warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Obowiązki Kupującego (Klienta):
 5. a) niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 6. b) korzystanie ze sklepu nie zakłócając jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 7. c) korzystanie ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 8. d) korzystanie z każdej treści zamieszczonej w sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 9. e) korzystanie ze sklepu zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, postanowieniami regulaminu, a także z uwzględnieniem zasad netykiety.
 10. Dla Kupujących dostępna jest opcja zapamiętania ich danych przez Sklep Internetowy, co ma za zadanie ułatwić dokonywanie kolejnych zamówień. Aby tego dokonać, Kupujący powinien się zarejestrować i ustalić hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Login i Hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Istnieje dla Kupujących możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta Klienta w Sklepie Internetowym, w dowolnym momencie.
 1. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowo wpisywać login i hasło, zapamiętane są towary dodane do koszyka, czy też treści na stronie dostosowywane są do zainteresowań Klienta.. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Klientów. Jednocześnie informujemy, że pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 3. Umowy Sprzedaży zawierane są na mocy prawa polskiego i w języku polskim.
 4. Promocje w Sklepie nie łączą się.

 

 

 

 

 • Definicje

 

Usługodawca (Sprzedawca), Piotr Kogut, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Piotr Kogut  z siedzibą w 25-414 Kielce, ul. Warszawska 166A/7 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6572629920, REGON: 386445792, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ahojstore.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@ahojstore.pl, tel. + 48505438293 Usługodawca jest administratorem danych osobowych oraz administratorem portalu Ahoj Store;

Sklep internetowy (Portal) – serwis internetowy Ahoj Store zarządzany przez Usługodawcę i dostępny pod adresem www.ahojstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Spółką umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Od 1 stycznia 2021 przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Produkt (Towar) – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży na odległość;

Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, w ramach którego może on składać zamówienia oraz m.in. zarządzać danymi osobowymi;

Login – (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;

Zamówienie – oferta zakupu towarów złożona przez Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określająca rodzaj Produktu i ilość jego sztuk;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub Punkty Odbioru Poczty Polskiej S.A.

Firma Kurierska – kurier Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”, UPS Polska Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o.

 

 • 3 Kontakt ze Sprzedawcą
 1. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
  a) telefonicznie, numer telefonu 505438293 (w dni robocze od godz. 9 do godz. 17)
  b) mailowo, adres poczty elektronicznej kontakt@ahojstore.pl (w dni robocze od godz. 9 do godz. 17)            .
  c) korespondencyjnie, adres do doręczeń 25-414 Kielce, ul. Warszawska 166A/7.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 • 4 Wymogi techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 • 5 Złożenie zamówienia
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się po złożeniu zamówienia, oraz potwierdzeniu przez Sprzedającego.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Sprzedawca oferuje dostawę zamówionych produktów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

 

 • 6 Płatności

Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep; lub przelewem tradycyjnym - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Sklep przekazuje w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia, lub za pobraniem.

W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności w przypadku płatności elektronicznych lub przelewem tradycyjnym. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

 1. niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności. Zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane. Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem Blik, lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym. W przypadku Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dokonanie płatności Kartą Podarunkową możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na konto Klienta w Sklepie Internetowym.
 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, Kartą Podarunkową, BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: serwisu Pay-U (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, oraz innych platform płatniczych, z których Sprzedawca korzysta w danym momencie.
 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 • 7 Dostawa
 1. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Rzeczpospolita Polska
 6. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.
 7. W przypadku braku zapłaty za zamówienie zostaje ono anulowane.

 

 

 

 • 8 Odstąpienie od umowy i wyjątki

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: 25-414 Kielce, ul. Warszawska 166A/7 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 10. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 11. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 9 Reklamacje, odpowiedzialność sprzedawcy za towar
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres 25-414 Kielce, ul. Warszawska 166A/7.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 • 10 Dane osobowe

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.

Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w postaci imienia, nazwiska lub loginu w jego profilu publicznym oraz zamieszczenie recenzji przy użyciu konta dla którego taki profil został stworzony, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych oraz o zasadach przetwarzania przez Sklep danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • 11 Zastrzeżenia
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@ahojstore.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedający prowadząc sklep internetowy stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz obowiązujące w danym czasie prawo krajowe.
 3. Kupujący oświadcza, iż:
  a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
  b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od których jest uzależnione wykonywanie przedmiotu zawieranych umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego.
  c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania:

Administratorem danych osobowych jest Piotr Kogut, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Firma Handlowo Usługowa Piotr Kogut wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6572629920, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywane przedmiotów umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), zawieranych przez Administratora z Kupującym, w tym akcesoryjnych umów gwarancji, jeżeli zostaną zawarte.
 2. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, a których udział wynika z natury sprzedaży w sklepie internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator a podanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Kupującego.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Kupującego, wynikających z przepisów praw powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).
 4. Kupujący ma prawo:
  a) żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem zawarcia i wykonywania przedmiotu umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupujący jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach aktualnie stosowanych przez Administratora. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi tych, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o okazyjnych możliwościach nabywania towarów lub usług; promocjach i innych działaniach marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, są: polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów lub umożliwienie osiągnięcia korzyści, a także zachowanie przez Administratora źródła przychodów, optymalizacja w prowadzonej działalności, korzystanie z narzędzi innowacyjnej gospodarki.
 7. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje Kupującego, iż tym celem mogą być, w szczególności: przekształcenia własnościowe lub formy prawnej, lub cesja wierzytelności. Do powyższych celów stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 2-10 wyżej.
 8. W przypadku udostępnienia przez Kupującego Administratorowi danych osobowych innych osób w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał od nich zgodę na powyższe.
 9. Ponadto Administrator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

______________________________________________

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

 

MiejscowośćData:…………………...

Imię i nazwisko: …………………….

Adres: ……………………………….

Telefon kontaktowy:………………...

Oświadczam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od zakupu produktów.

Produkty:

 1. ……………………………………
 2. ……………………………………
 3. ……………………………………
 4. ……………………………………
 5. ……………………………………

Data otrzymania przesyłki: ………………………………………

Numer dokumentu sprzedaży: …………………………………...

Oświadczam, że zakupiony produkt zwracam w stanie niezmienionym. Do przesyłki dołączam dokument sprzedaży otrzymany wraz z zakupionym produktem.

 

Zwrot środków proszę przesłać na dane (proszę uzupełnić imię, nazwisko, adres oraz numer konta bankowego: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wypełnione oświadczenie proszę przesłać wraz z towarem na adres:

Ahoj Store

25-414 Kielce,

Ul. Warszawska 166A/7

 

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje Pani/Panu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki prawo do zwrotu (bez podania przyczyny).Zwracany towar prosimy przesłać wraz z wypełnionym Formularzem Rezygnacji oraz dokumentem sprzedaży otrzymanym z zakupionym towarem na adres 25-414 Kielce, ul. Warszawska 166A/7, koniecznie z uwagą „zwrot towaru”.Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami towarów wysłanych za pobraniem pocztowym.

 

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i odbierz rabat -10% na zakupy w sklepie!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.
 
 
 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl